Bonnier fastigheter

Investerare

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att effektivt och kontrollerat styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Bolagsstyrningen i Bonnier Fastigheter AB, hädanefter även kallat Bonnier Fastigheter, baseras bland annat på aktiebolagslagen, bolagsordningen, policys samt interna regler och riktlinjer.

Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas av samtliga bolag vars aktier eller depåbevis är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bonnier Fastigheter är inte skyldigt att tillämpa svensk kod för bolagsstyrning. 

Skuldinvesterare

AB Bonnier Fastigheter Finans (publ), ett helägt dotterbolag till Bonnier Fastigheter AB, har ansvaret för Bonnier Fastigheters upplåning och finansiella riskhantering. Bonnier Fastigheter har ett program för skuldbaserad kapitalmarknadsfinansiering, vilken består av ett svenskt företagscertifikatprogram och ett svenskt MTN-program. Upplåningen är garanterad av Bonnier Fastigheter AB.  

Upplåningsprogram

Certifikatprogram

AB Bonnier Fastigheter Finans (publ) etablerade under 2018 ett svenskt företagscertifikatprogram. Programmet gör det möjligt för Bonnier Fastigheter att emittera företagscertifikat upp till ett sammanlagt belopp om 3.000 MSEK med en löptid på högst tolv månader. 

Företagscertifikat Informationsbroschyr  

Obligationer

AB Bonnier Fastigheter Finans (publ) emitterade i april 2021 sin första gröna obligation om 1 000 MSEK. Obligationen har en löptid om fem år, löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 1,20% och emitterades under ett ramverk om 2 000 MSEK. Den gröna obligationen är noterad på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List. Emissionslikviden från obligationsemissionen har använts i enlighet med det gröna ramverket. 

Obligation, ISIN SE0014855839

MTN-program 

AB Bonnier Fastigheter Finans (publ) har etablerat ett MTN-program med en ram om 5 000 MSEK, eller motsvarande belopp i NOK, för upplåning på kapitalmarknaden. Grundprospektet etablerades i mars 2022. 

Investerarpresentation

Green Finance Framework

Green Finance Impact Report

Årsredovisning AB Bonnier Fastigheter Finans

Pressrum

Pressrum

Välkommen till Bonnier Fastigheters pressrum. Här publiceras aktuella pressmeddelanden och nyheter. För högupplöst material eller tidigare publicerade pressmeddelanden, vänligen besök Bonnier Fastigheter på MyNewsdesk.