Bonnier fastigheter

Bonnier Fastigheter Bokslutskommuniké 2023

2024-02-15

Bonnier Fastigheter AB publicerar idag sin bokslutskommuniké avseende helår 2023. Koncernen redovisar ett resultat före värdeförändringar och skatt om 149 (573) mkr. Driftnettot ökar med 25% från 483 mkr till 606 mkr, beroende på den årliga hyresjusteringen, en positiv nettouthyrning samt nyförvärvade fastigheter. Ökade räntekostnader och negativa värdeförändringar i delägda bolagen bidrar negativt till resultatet.

Värdeförändringen på Bonnier Fastigheters bestånd är negativ -1 043 (-848) mkr även i år till följd av fortsatt ökande fastighetsyielder.

”Under 2023 har vi arbetat aktivt för att stärka vårt driftnetto genom att slutföra flera pågående projekt, sänka vår energiförbrukning och intensifiera vår uthyrningsverksamhet. Vi har också förvärvat två kontorsfastigheter, startat nya projekt och ökat vår ägarandel i Eastnine och Fastighets AB Hemmaplan. Vi ser en fortsatt positiv utveckling av hyresmarknaden i de regioner där våra fastigheter finns och blickar framåt med ödmjuk optimism”, säger Tomas Hermansson, Vd Bonnier Fastigheter.

Bilaga: Bokslutskommunike 2023

Frågor besvaras av:

Tomas Hermansson, Verkställande direktör
Telefon: 070-553 80 98
E-post: tomas.hermansson@bonnierfastigheter.se

Denna information är sådan som AB Bonnier Fastigheter AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2024.

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostad och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.