Bonnier fastigheter

Bonnier Fastigheter Bokslutskommuniké 2022

2023-02-24

Ett positivt år trots stor negativ påverkan av omvärldsfaktorerna

Bonnier Fastigheter AB publicerar idag sin bokslutskommuniké avseende helår 2022. Koncernen redovisar ett resultat före värdeförändringar och skatt om 573 (404) mkr. Förbättringen beror på en positiv nettouthyrning som har motverkat effekten av de planerade vakanserna i de projektfastigheterna, samt på ett starkt resultat i det nyförvärvade JV bolaget Trecore Fastigheter AB.

Ökade räntor och fastighetsyielder medför en negativ ekonomisk påverkan, vilket gör att årets resultat efter skatt är -20 (1 334) mkr. Det tillkommer en positiv värdeförändring av räntederivat om 189 (1) mkr, vars nettoeffekt redovisas under förändring av eget kapital.

”Under 2022 har vi arbetat aktivt för att öka differentieringen i vårt fastighetsinnehav och förvärvat 50% av Trecore Fastigheter AB, ett JV bolag tillsammans med ICA fastigheter. Trots den negativa påverkan av ökade räntor och fastighetsyielder har Bonnier Fastigheter en solid grund för att möta den kommande lågkonjunkturen och dra nytta av kommande affärsmöjligheter”, uppger Tomas Hermansson, Vd Bonnier Fastigheter.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2022 Bonnier Fastigheter

Frågor besvaras av:

Tomas Hermansson, Verkställande direktör
Telefon: 070-553 80 98
E-post: tomas.hermansson@bonnierfastigheter.se

Denna information är sådan som AB Bonnier Fastigheter AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2023.

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostäder, Service och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.