Bonnier fastigheter

Bonnier Fastigheter tertialrapport 1 2023

2023-06-14

Styrelsen i Bonnier Fastigheter AB höll idag sitt konstituerande möte där det noterades att följande ledamöter omvalts vid bolagets årsstämma den 31 maj i år, Erik Haegerstrand (ordförande), Ingalill Berglund (ledamot), Carl-Johan Bonnier (ledamot), Jens Engwall (ledamot), Thomas Persson (ledamot), Fabian Bonnier (ledamot). Stina Andersson lämnar i samband med årsstämman sitt uppdrag som styrelseledamot för Bonnier Fastigheter. Styrelsen hade därefter sitt första ordinarie möte där tertialrapporten avseende perioden januari-april 2023 behandlades. Tertialrapporten finns att läsa på Bonnier Fastigheters hemsida. Bilaga: Bonnier Fastigheter Delårsrapport januari-april 2023.

Denna information är sådan som Bonnier Fastigheter AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2023.

För mer information

Tomas Hermansson, Vd Bonnier Fastigheter, 070-553 80 98, tomas.hermansson@bonnierfastigheter.se

 

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostad och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.