Bonnier fastigheter

Tertial 2 2020

Bonnier Fastigheter - Resultat januari till augusti 2020

Totala intäkter
Totala intäkter för årets två första tertial 2020 uppgick till 490 mkr
(470 mkr) vilken är en ökning om 20 mkr (+4,3%) jämfört med samma period föregående år. Av de totala intäkterna uppgick hyresintäkterna till 467 mkr (442 mkr) samt intäkter från service och övrig förvaltning till 23 mkr (28 mkr).

Hyresintäkter
Ökningen i hyresintäkter om 25 mkr (+5,7%) jämfört med motsvarande period föregående år förklaras i huvudsak av nytecknade kontrakt, omförhandlingar, samt tillkommande hyra från fastigheten Uppsala Kvarngärdet 27:2 (”Kvarteret Cykelfabriken”), vilken tillträddes 2020-04-30. I jämförbart bestånd ökade intäkterna med 17 mkr (+3,7%). En hyresrabatt om 1,2 mkr (-) har belastat det andra kvartalet, relaterad till det statliga hyresstöd (corona) där fastighetsägaren och staten tillsammans gör det möjligt för hyresgäster inom specifika branscher att erhålla upp till 50% rabatt på hyran för det andra kvartalet.

Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick den 31 augusti 2020 till 96% (96%) (projektfastigheten Segmentet 1 inkluderad).

Fastighetskostnader och driftnetto
Totala fastighetskostnader uppgick till -110 mkr (-107 mkr), d v s en kostnadsökning om 3 mkr (-) jämfört med samma period föregående år. I jämförbart bestånd uppgick fastighetskostnaderna till -107 mkr (-107 mkr), d v s låg på samma nivå som föregående år. Resultatet har belastats med en reservation för osäkra hyresfordringar relaterad till corona- pandemin, utan motsvarighet föregående år, men där den ökade kostnaden balanseras av främst minskad kostnad för planerat underhåll och media (värme och el).

Det koncernmässiga driftnettot ökade med 6,8% och uppgick till 357 mkr (335 mkr). Överskottsgraden för förvaltningsfastigheterna uppgick till 74% (74%). För jämförbart bestånd uppgick det koncernmässiga driftnettot till 351 mkr. Överskottsgraden uppgick till 74%.

Resultat från service och övrig verksamhet
Minskningen i intäkter från service och övrig verksamhet om 5 mkr (-) med motsvarande minskning i resultat, är direkt kopplad till corona-pandemin och förklaras i huvudsak av minskad intäkt från konferensverksamheten.

Resultat från andelar i Joint Venture
Bonnier Bostad AB äger sedan juli 2019 ett 50/50 joint venture, HållBo AB, tillsammans med ByggVesta. HållBo AB ska utveckla, äga och förvalta hyresrätter i Stockholmsområdet och den första hyresfastigheten i joint-venture-samarbetet förvärvades i december 2019. Per juli 2020 har ytterligare två hyresfastigheter förvärvats och HållBo AB äger nu totalt 307 lägenheter.

Ägandet i det samägda bolaget redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att 50% av resultatet efter skatt för det samägda bolaget redovisas som resultatandel inom förvaltningsresultatet i Bonnier Fastigheter koncernen.

Resultat från andelar i JV uppgick till 5 mkr (0 mkr).

Finansnetto
Finansnetto uppgick till -36 (-40) mkr med finansiella intäkter uppgående till 0,5 mkr (0,3 mkr) och finansiella kostnader till -37 mkr (-40 mkr). De finansiella kostnaderna avser i huvudsak räntekostnader för koncernens lån. Minskningen i finansiella kostnader jämfört med samma period föregående år förklaras i huvudsak av förändringar i swap-portföljen.

Realiserad och orealiserad värdeförändring samt resultat före skatt
Omvärdering av fastigheterna sker en gång per år (under tertial 3), då samtliga fastigheter värderas externt. Löpande under året redovisas ingen orealiserad värdeförändring. Under år 2020 har ingen fastighet avyttrats. Realiserad värdeförändring föregående år om 3 mkr avser avyttring av en fastighet i Trosa skärgård.

Resultatet före skatt för årets två första tertial uppgick till 298 mkr (277 mkr).

Skatt samt resultat efter skatt
Avsättning för skatt (uppskjuten skatt och aktuell skatt) sker vid respektive årsskifte och inte under löpande år. Resultatet efter skatt uppgick för årets två första tertial till 298 mkr (277 mkr).

Kassaflöde
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 291 mkr. Kassaflödet efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 425 mkr.

Kassaflödet har påverkats med -885 mkr av förvärv och investeringar i fastigheter. Förändringen i nettoskuld för perioden uppgår till -461 mkr.

Se här för RR, BR och kassaflöde. 

Tertial 1 2020

Tertial 1 2020

Helår 2019

Helår 2019

Tertial 2 2019

Tertial 2 2019

Resultat- och balansräkning, kassaflöde, Nyckeltal

Bonnier Fastigheter – Finansiell statistik - helår

Verksamhetsberättelse 2019

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2019

Dedikerade medarbetare skapar nöjda kunder och hållbar tillväxt.

Verksamhetsberättelse 2018

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2018

En hållbar tillväxt.

Verksamhetsberättelse 2017

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2017

Att ständigt utmana sig själv.

Verksamhetsberättelse 2016

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2016

Utveckla. Förädla. Förvalta.

Verksamhetsberättelse 2015

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2015

Långsiktig förvaltning.

Årsredovisning år 2019

Läs vår Årsredovisning från 2019

Årsredovisning år 2018

Läs vår Årsredovisning från 2018

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer