Bonnier fastigheter

VD har ordet

ur Verksamhetsberättelsen från 2020

Inledningen av 2020 präglades av en fortsatt väldigt stark fastighetsmarknad. Förväntningarna var stora men förutsättningarna förändrades totalt då corona-pandemin drabbade världen brett i mars. Trots stora utmaningar lyckades vi även 2020 leverera ett mycket bra resultat och fortsatt tillväxt, i linje med vår strategi.

Bonnier Fastigheters starka kultur med engagerade medarbetare har under året bidragit starkt till det goda resultat som vi trots de stora utmaningarna under pandemin lyckas leverera. Sedan pandemin slog till har vi lagt stor kraft på att i möjligaste mån säkra fortsatt långsiktiga hyresrelationer. Genom nära dialog med hyresgästen har vi kunnat hitta individu­ella lösningar. Ett mycket lyckat arbete som resulterade i att hyresaviseringarna för året betalades till 99,5% med i flertalet fall ytterligare förbättrade relationer. Drygt 30 hyresavtal med kvartalshyra om 11 Mkr har lagts om till månadsbetalning. Hyres­nedsättning i form av rabatter uppgår till totalt 2,3 Mkr, varav statligt stöd täcker 56%. Vi har haft få konkurser och begränsade hyresförluster. Även serviceverksamheten har haft ett mycket utmanande år. Tomma kontor beroende på distansarbete har med­fört att efterfrågan på service varit mycket begränsad och sedan mars månad har i princip all konferensverksamhet upphört.

Trots de annorlunda och krävande förut­sättningarna har vi lyckats bibehålla fokus på vår strategi och övergripande målsätt­ningar. Aktiviteten har varit fortsatt hög inom alla delar av verksamheten. Det känns mycket roligt att kunna presentera ett resultat före värdeförändring och skatt som ökar med 11% till 462 Mkr och ett resultat före skatt om 1 141 Mkr vilket är det fjärde starkaste resultatet i bolagets 35-­åriga historia.

Basen i verksamheten är fortsatt en aktiv fastighetsförvaltning, med närhet till kunden och hög service och kvalitet i allt vi gör. Vi har stort fokus på att fortsätta utveckla vårt hållbarhetsarbete som syftar till att långsiktigt sänka fastigheternas energiförbrukning och miljöbelastning, samtidigt som vi förbättrar hyresgästernas komfort. Under året har vi fortsatt arbetet med att miljöcertifiera samtliga fastigheter, med syftet att skapa en bra bas för vidare miljöarbete. Vi fortsätter även att utveckla vårt fastighetsbestånd genom förvärv och projekt. Bostadssatsningen – som vi inledde 2019 då vi tillsammans med ByggVesta grundade det samägda bolaget HållBo – har under 2020 kommit igång på allvar. Som ett resultat av detta omorgani­serades Bonnier Fastigheter under året i tre tydliga affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostäder och Service.

Trots de speciella omständigheterna som pandemin har medfört har vi lyckats följa vår spelplan och hålla blicken på bollen.

Utöver de stora händelserna har vi också lyckats i vår målsättning att utveckla och stärka våra personliga och nära relationer med hyresgäster och kunder. Något som bevisas både av det goda resultatet och av att vi återigen lyckas med bedriften att placera oss på andra plats bland storbolagen i fastighetsbranschens årliga NKI­-mätning, Fastighetsbarometern.

Medarbetarnas engagemang har också fortsatt att öka; vid årets EMI­-mätning fick vi ännu en gång ett kvitto på att våra medarbetare är mer engagerade än i branschen i stort.

Jag vill tacka alla kompetenta och engagerade medarbetare för er målmed­vetenhet, uthållighet och ert tålamod. Tack vare ert fantastiska arbete under detta pandemiår har vi mycket goda förutsätt­ningar för en fortsatt framgångsrik tillväxt.

Tomas Hermansson, vd

Verksamhetsberättelse 2020

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2020

Ett annorlunda år med starkt resultat

Verksamhetsberättelse 2019

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2019

Dedikerade medarbetare skapar nöjda kunder och hållbar tillväxt.

Verksamhetsberättelse 2018

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2018

En hållbar tillväxt.

Verksamhetsberättelse 2017

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2017

Att ständigt utmana sig själv.

Verksamhetsberättelse 2016

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2016

Utveckla. Förädla. Förvalta.

Verksamhetsberättelse 2015

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2015

Långsiktig förvaltning.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer