Bonnier fastigheter

VD har ordet

När förutsättningarna är goda, resultaten är bra och verksamheten drivs i ett högt tempo så är det ibland lätt att tappa lite fokus och drivkraft. I bollsporter pratar man då om att man "hamnar på hälarna". Under 2016 så har vi arbetat hårt för att alla delar av verksamheten ständigt ska vara på tå vilket har resulterat i ytterligare ett starkt resultat – faktiskt det bästa i Bonnier Fastigheters historia!

Trots den tilltagande oron i omvärlden så fortsatte de goda marknadsförutsättningar som präglat den svenska fastighetsmarknaden under de senaste åren även under 2016. Fastighetssektorn har gynnats av en kombination av låga räntekostnader, ökande hyresnivåer och stigande fastighetsvärden. Vi upplever för närvarande en marknad med historiskt låga vakansgrader, höga hyres-nivåer och låga direktavkastningskrav. Men det är inte bara gynnsamma förutsättningar som skapat det starka resultatet under året. Med stort engagemang har våra medarbetare under året genomfört många lyckade omförhandlingar samt påbörjat, genomfört och avslutat ett antal framgångsrika projekt. Alla delar av verksamheten har under året utvecklats positivt och såväl Förvaltning som Fastighetsutveckling och Service har levererat fina bidrag samtidigt som de skapat nya möjligheter till framtida värdeskapande.

För 2016 redovisar vi ett resultat om 246 Mkr före värdeförändringar och skatt respektive 1 230 Mkr efter värdeförändringar och skatt. Ökade hyresnivåer och färdigställda projekt har haft en positiv effekt på hyresintäkterna som ökade med nästan 10 % under året samtidigt som överskottsgraden steg till 69 %. En starkt bidragande orsak är de framgångsrika omförhandlingar som genomförts med både höjda hyror och bibehållna goda kundrelationer. Under året investerades 228 Mkr i fastighetsutvecklingsprojekt. Vi avslutade Atlas Garden och ombyggnationen av Bonnierhuset samt påbörjade den andra etappen i Orangeriet. Dessutom tecknade vi markanvisningsavtal med Stockholm stad om byggrätter på 71 000 kvm i tre kvarter belägna i Värtahamnen, där arbetet med den nya detaljplanen nu pågår. Vi ser stora möjligheter där att kunna utveckla spännande fastigheter i unika lägen. Produkter som vi redan nu upplever en stark efterfrågan på från våra kunder. För Bonnier Service har fokus under året legat på att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt och ökat värdeskapande för helhetsaffären genom ett förstärkt erbjudande mot våra hyresgäster.

Vår verksamhet är baserad på en aktiv fastig- hetsförvaltning med närhet till kunden och hög service och kvalitet i allt vi gör. Hållbarhet och miljöpåverkan är en viktig del av vår vardag och vi strävar ständigt efter att i samverkan med våra hyresgäster minimera miljöbelastningen och sänka energiförbrukningen. Vi arbetar också med att succesivt miljöcertifiera flera av våra fastigheter.

Även inför 2017 ser marknadsförutsättningarna positiva ut med fortsatt stigande hyresnivåer och stabila fastighetsvärden. Vi har en fastighetsportfölj som är väl sammansatt med flera spännande utvecklingsmöjligheter och en stor potential i våra byggrätter. I kombination med en mycket stark balansräkning och en engagerad organisation med stort fokus på att skapa värden så ser jag fram emot ett spännande år med en fortsatt god utveckling. Vi kommer med andra ord att arbeta hårt för att nå våra målsättningar och vara på tå även under 2017.

Tomas Hermansson
Verkställande Direktör

Verksamhetsberättelse 2016

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2016

Utveckla. Förädla. Förvalta.

Verksamhetsberättelse 2015

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2015

Långsiktig förvaltning.